, meniny má

Služby

 Ponúkame nasledujúce služby:
 • Budovanie manažérskeho systému podľa štandardu SCC (podľa verzie z r.2008, aj podľa verzie z r.2011).
 • Budovanie systémov manažérstva kvality (ISO 9001).
 • Budovanie environmentálnych manažérskych systémov (ISO 14 001).
 • Budovanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18 001).
 • Služby externého manažéra kvality.
 • Služby manažéra integrovaného manažérskeho systému (ISO 9001-ISO 14 001-OHSAS 18 001).
 • Školiaca a lektorská činnosť v uvedenej oblasti
 • Výkon interných auditov, preskúmaní vedením a ďalších podporných činností potrebných k udržiavaniu a zlepšovaniu manažérskych systémov.
 • Poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov (výber pracovníkov pri rozbiehaní spoločnosti, plánovanie vzdelávania, hodnotenie pracovníkov, motivácia pracovníkov a pod.).
 • Organizačné a manažérske poradenstvo (procesné riadenie, stanovenie organizačnej štruktúry, rozdelenie zodpovedností a právomocí, popisy pracovných miest, koučovanie vedúcich pracovníkov, organizovanie firemných posedení).
 • Služby v oblasti autorizovaného technika BOZP a PO.
V oblasti elektro ponúkame nasledujúce služby:
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických. 
 • Opravy vyhradených technických zariadení elektrických.
 • Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení.
 • Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie.
 • Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie. 
 • Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien. 
 • Prípravné práce k realizácii stavby.
Ponuky spracovávame na základe návštevy u vás, oboznámenia sa s vašou spoločnosťou a vašimi očakávaniami.

Po zadaní vášho dopytu vás navštívime a následne vypracujeme ponuku.
Úvod | O nás | Služby | Referencie | Kontakt
Copyright 2016 MG training & consulting. Všetky práva vyhradené
Webdesign: Leagon Creative