poznanie potrieb  -  príjemné vystupovanie  -  profesionálny výkon


„Našim poslaním je poctivou prácou prispievať k rozvoju vašej spoločnosti.
Chceme vnášať do vašich radov
pokoj, profesionalitu a stopu po kvalitne vykonanej práci.“


Novinky zo života spoločnosti

Stále sme tu pre vás! Počas posledných týždňov sme sa venovali aktualizácii našich oprávnení a legislatívnych povinností, ktoré platia pre takmer každý podnikateľský subjekt (agenda z oblasti BOZP, OPP, Civilnej ochrany, aktualizácia zodpovednej osoby na vykonávanie revíznych činností elektrických zariadení).  Pracujeme aj na rozvoji a rozširovaní našich produktov...

Novinky z pracovného života

V spolupráci so spoločnosťou BOZPEL s.r.o., vám ponúkame kompetentné služby v oblasti civilnej ochrany a tak naplnenie požiadaviek platného zákona o civilnej ochrane z.č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva:

- poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní civilnej ochrany,
- zastrešenie legislatívnej požiadavky odborne spôsobilou osobou na úseku civilnej ochrany,
- vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti spolu so súvisiacou dokumentáciou v zmysle aktuálnej platnej legislatívy SR a jej pravidelnú aktualizáciu v rozsahu určenom okresným úradom,
- vykonávanie školení a odbornej prípravy zamestnancov na úseku civilnej ochrany,
- komunikácia s okresným úradom – úsek krízového riadenia.


V spolupráci so spoločnosťou BOZPEL s.r.o. vám ponúkame tiež školenia v oblasti bezpečnosti dodávateľov pre petrochemický a chemický priemysel!

Názov školenia: SCC16 pre operatívnych pracovníkov
Najbližší termín: podľa dopytu
Cena: 180,-/ osobu + DPH
Pozn.1: Platnosť vystaveného certifikátu na osobu je 10 rokov
Pozn.2: Školenie je v súlade s dokumentom A16 SCC štandardu
Pozn.3: Vystavený certifikát platí v SR ako aj v zahraničí

Ďalšíe termíny
: podľa vašich potrieb, kontaktuje nás.